Search
"ლიბერალი" მისამართი: თბილისი, რუსთაველის 50 ტელეფონი: +995 32 2470246 ელ. ფოსტა: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/liberalimagazine
გაგზავნა
გაგზავნა

შაჰინის სკოლა სამინისტროს განცხადებას პასუხობს: თავი დაანებეთ მცდარი ინფორმაციის გავრცელებას

07 თებერვალი, 2017 21:11

შაჰინის სკოლა-ლიცეუმის ადმინისტრაცია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 7 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ სკოლა-ლიცეუმს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი,  5 წლის ვადით, ავტორიზაციის საბჭოს 2015 წლის 4 სექტემბრის №38 გადაწყვეტილებით მიენიჭა. ამასთან, დაწესებულებას განემარტა, რომ სკოლას უფლება არ ჰქონდა ქართულენოვანი სექტორის პარალელურად, სწავლება თურქულენოვან სექტორზე განეხორციელებინა , რადგან თურქულენოვანი სექტორი კანონმდებლობით დადგენილ წესს არ შეესაბამებოდა. 
სკოლის ადმინისტრაციის განცხადებით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ადმინისტრაცის განცხადებით, სკოლამ ავტორიზაციის საბჭოსგან მიღებული დავალებები ვადების დაცვით შეასრულა - „მოსწავლეები მოსწავლეთა საინფორმაციო სისტემაში არსებული თურქული სექტორის ბაზიდან გადაიყვანა ქართული სექტორის ბაზაში და გაზარდა ქართული ენის საათები“ 
„შპს შაჰინის სახ. სკოლა-ლიცეუმისათვის ავტორიზაციის გაუქმების თაობაზე სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მათივე ვებგვერდზე 7 თებერვალს გაკეთებული განცხადების საპასუხოდ, იძულებული ვართ განვმარტოთ, რომ აღნიშნული განცხადება არ შეესაბამება სიმართლეს, შეიცავს მცდარ ინფორმაციას და შეცდომაში შეჰყავს საზოგადოება. აქედან გამომდინარე, თავს ვალდებულად ვთვლით, სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას.
პირველ რიგში, მადლიერებას გამოვხატავ საზოგადოების მიმართ ამ საკითხისადმი გამოჩენილი მაღალი ინტერესის გამო; შაჰინის სახ. სკოლა-ლიცეუმი ფუნქციონირებს 1994 წლიდან და დღემდე მისი საქმიანობა მაღალ დონეზე არის შეფასებული მოსწავლეების, მშობლების, კურსდამთავრებულებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან.
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის განცხადებაში აღნიშნულია,რომ თურქულენოვანი სექტორი არ ფუნქციონირებდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მოგახსენებთ, რომ სკოლა-ლიცეუმი 2015 წლის 4 სექტემბრამდე მოქმედებდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, თურქულენოვანი კლასები გაიხსნა ბათუმში თურქეთის საკონსულოს თანამშრომლების მოთხოვნითა და შესაბამისი ქართული სახელმწიფო სტრუქტურების ნებართვის საფუძველზე.
2015 წელს სკოლამ მიმართა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობის თაობაზე. 2015 წლის 4 სექტემბერს გაიმართა ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა, სადაც განხილულ იქნა შაჰინის სახ. სკოლა-ლიცეუმისათვის ავტორიზაციის მინიჭების საკითხი. აღნიშნულ სხდომაზე სკოლის დირექციამ გაითვალისწინა ავტორიზაციის საბჭოს მიდგომა ტექნიკური საგნების ინგლისურ ენაზე სწავლებისა და თურქულენოვანი კლასების არსებობის მიმართ. სხდომაზე აღვნიშნეთ, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტულია ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობა. აქედან გამომდინარე, გამოვთქვით მზადყოფნა, თურქულენოვანი სექტორის გაუქმების თაობაზე. ამის შემდეგ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით შპს შაჰინის სკოლა-ლიცეუმს მიენიჭა ავტორიზაცია 5 წლის ვადით.
ცენტრის განცხადებაში ნახსენები გეგმიური ორი მონიტორინგის ნაცვლად ჩატარდა 3 მონიტორინგი. პირველი მონიტორინგის შედეგები განხილულ იქნა 2015 წლის 25 დეკემბერს. ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის N 10 ოქმში აღნიშნულია, რომ 2015 წლის 5 ოქტომბერს სკოლის დირექტორმა გამოსცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც სექტორის გაუქმებასთან დაკავშირებით ეტაპობრივად უნდა შესრულებიყო შემდეგი პროცედურები: 2015 წლის ოქტომბრის ბოლომდე უნდა განხორციელებულიყო მოსწავლეთა მართვის საინფორმაციო სისტემაში თურქულ სექტორზე რეგისტრირებული მოსწავლეების გადაყვანა ქართულ სექტორზე შექმნილ პარალელურ კლასებში. ამავე ბრძანების მიხედვით, გაძლიერდებოდა ქართული ენის სწავლება, მშობლებს მიეწოდებოდათ შესაბამისი ინფორმაცია და 2016-2017 სასწავლო წლისათვის სწავლის მსურველ არაქართულენოვან მოსწავლეთა კონტიგენტის ჩარიცხვა უნდა განხორციელებულიყო ავტომატურად, ქართულენოვან კლასებში. როგორც ზემოთქმული ცხადყოფს, ეს პროცესი მიმდინარეობდა აბსოლუტურად გამჭვირვალედ. უნდა აღინიშნოს, რომ სკოლამ ვადების დაცვით განახორციელა ყველა ის მოქმედება, რაც აღნიშნული ბრძანებით ჰქონდა დავალებული ავტორიზაციის საბჭოს მიერ; კერძოდ, მოსწავლეები მოსწავლეთა საინფორმაციო სისტემაში არსებული თურქული სექტორის ბაზიდან გადაიყვანა ქართული სექტორის ბაზაში და გაზარდა ქართული ენის საათები.
აშკარაა, რომ მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაში აღნიშნული გარემოება, თითქოს სკოლამ დაარღვია „საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ“ ბრძანება, რადგან არ მოახდინა თურქული სექტორიდან ქართულ სექტორზე გადმოყვანილი მოსწავლეების განათლების აღიარება, უსაფუძვლოა. აღნიშნული ბრძანება არ არეგულირებს მოქმედი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების შიგნით, ერთი კლასის დახურვის შედეგად მეორე კლასში (პარალელურ კლასში) მოსწავლის გადაყვანისას ამ მოსწავლეთა განათლების აღიარების ვალდებულებას და შესაბამისად, არც განათლების აღიარების წესს ადგენს.
საბჭოს ოქმიდანაც კარგად ჩანს, რომ თურქულენოვანი სექტორის გაუქმება ეტაპობრივად ხორციელდებოდა 2015-2016 სასწავლო წელს. ხოლო 2016-2017 სასწავლო წლისათვის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე სკოლაში ჩამოყალიბდა ჯგუფი, რომელიც ადგენდა თურქულენოვანი კლასებიდან ქართულენოვან კლასებში გადმოსული თითოეული მოსწავლის ცოდნის შესაბამისობას ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან და ქმნიდა ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმებს. ხოლო საზღვარგარეთიდან ჩამოსული მოსწავლეების ჩარიცხვა განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით. კერძოდ, უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების საფუძველზე.
სიმართლეს არც ის ბრალდება შეესაბამება, რომლის მიხედვით, თითქოს მოსწავლეები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ ცხადდებოდნენ სკოლაში. გაუგებარია რა პერიოდი იგულისხმება ფრაზაში „ხანგრძლივი დროის განმავლობაში“. სიმართლე ისაა, რომ თურქულენოვანი სექტორის გაუქმების შემდეგ არ დაფიქსირებულა მოსწავლეების მიერ გაკვეთილების მასიური გაცდენების ფაქტები. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სასწავლო წლის ბოლოს არაქართულენოვან მოსწავლეთა დიდმა ნაკადმა დატოვა სკოლა და გადავიდა ბათუმში ახალგახსნილ თურქულ სკოლაში, რომელსაც საქართველოში საქმიანობის წარმართვისათვის არანარი კანონიერი საფუძველი არ გააჩნია, მათ შორის ავტორიზაცია. ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში სკოლაში დარეგისტრირებული არაქართულენოვანი მოსწავლეებიდან მხოლოდ 5 არ ცხადდებოდა სკოლაში. სკოლის ადმინისტრაცია ამ მოსწავლების სტატუსის შესაჩერებლად ელოდებოდა კანონით გათვალისწინებულ 90 დღიან ვადას, რომელიც იწურებოდა 2017 წლის 8 თებერვალს.
განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია, ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების ის ადგილი, სადაც მითითებულია, თითქოს სკოლა წლების განმავლობაში სარგებლობდა მოსწავლეებზე გაცემული ვაუჩერული დაფინანსებით. 2017 წლის 3 თებერვალს ცენტრში ჩატარებული ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე ჩვენც და დამსწრე საზოგადოებამაც ერთად მოვისმინეთ ცენტრის მიერ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში მიწერილი წერილის პასუხი, სადაც მითითებულია, რომ ამ მოსწავლეებისათვის არანაირი ვაუჩერული დაფინანსება არ ყოფილა.
ზემოთქმულიის გათვალისწინებით, მოვუწოდებთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მესვეურებს, თავი დაანებონ საზოგადოებისათვის მცდარი ინფორმაციის მიწოდებას და დროულად აღმოფხვრან შაჰინის სახელობის სკოლის მიმართ დაშვებული კანონდარღვევები“, - წერია შაჰინის სკოლა-ლიცეუმის ადმინისტრაციის განცხადებაში

კომენტარები

ამავე რუბრიკაში

27 სექტემბერი
27 სექტემბერი

ლია ჩოკოშვილი: ოქსფორდის უნივერსიტეტში ქ ...

რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ აშშ-ის ჰარვარდის უნივერსიტეტში 2022 წლიდან ქართველოლოგიის პროგრამა ამოქმედდება. მს ...
08 სექტემბერი
08 სექტემბერი

„სცენები ცოლქმრული ცხოვრებიდან“ - HBO ბე ...

13 სექტემბერს ამერიკული HBO იწყებს შვედი რეჟისორის ინგმარ ბერგმანის ფილმის „სცენები ცოლქმრული ცხოვრებიდან“ რ ...
06 სექტემბერი
06 სექტემბერი

ბრიტანელ ექსტრემისტს სასამართლომ დიკენსი ...

ინგლისის ჩრდილოეთით მდებარე ლინკოლნშირის საგრაფოში, სასამართლომ ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტ ბენ ჯონს ინგლისური კლასიკური ...
^